Нашите услуги

Какво можем да направим за вас!
You are here:

Транзитиране на стоки

ВЪТРЕШЕН  И  ВЪНШЕН  РЕЖИМ  ТРАНЗИТ

Режимът транзит е митническо улеснение, което позволява на икономическите оператори да превозват стоки през граници или територии, без да плащат таксите, дължими по принцип, когато стоките се въвеждат на — или напускат — територията, като по такъв начин стоките са предмет само на една митническа формалност

Изпращане и получаване на стоки до и от Обединеното кралство

От 1 Януари 2021 г. Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия вече не е част от Европейския съюз.
Ние можем да Ви помогнем с необходимите митнически операции касаещи регистрация, внос или износ на стоки към Обединеното кралство.

Митническо представителство - Износ

Ако изнасяте продукти за държави извън ЕС, Вие трябва да декларите това пред Митническите власти. Не трябва да начислявате ДДС на тези стоки, но трябва да разполагате с доказателство, че стоките са напуснали ЕС.

  • Транзитиране на стоките /NCTS/ –  Когато се транспортират не съюзни стоки  до България или до друга държава членка, то стоките трябва да се придружени и гарантирани от транзитен документ, обезпечаващ движението им.

Митническо представителство внос

При внос икономическите оператори заплащат вносни мита на стоки, който влизат в Европейския съюз от страни извън него. Вие сте длъжни да ги декларирате пред митническите власти, ако стоките са предназначени за ЕС.

Ние можем да Ви помогнем с правилните процедури и документи за да може да освободите стоките си навреме.

  • Допускане за свободно обръщение –  Една от най-честите митнически процедури е допускане за свободно обръщение на стоките внесени в ЕС. Вие трябва да декларирате стоките си пред Митница, за да може да се определи колко ще са митническите Ви налози, които трябва да заплатите.
  • Транзитиране на стоките /NCTS/ –  Когато се транспортират не съюзни стоки  до България или до друга държава членка, то стоките трябва да се придружени и гарантирани от транзитен документ, обезпечаващ движението им.
  • Опростена Митническа Декларация –  В тази процедура се попълва не пълна митническа декларация за внос и се декларира на бази фактура или друг търговски документ, който се явява не окончателен за внос-а. Окончателна декларация се подава впоследствие. При предоставяне на разрешително за внос по опростена процедура.
  • Митнически и временен склад – Стоки извън ЕС могат да бъдат складирани под режим „Митническо складиране“, за да може да не се платят веднага налозите на стоката. Този режим може да бъде предимство при определени случаи, както и при евентуалното реекспортиране на стоката извън ЕС.

Регистрация в Агенция Митници

След изменение в закона за обмен на информация между икономическите оператори и Агенция Митници на основание Заповед Nо ЗАМ-1203/32-254379 от 13.09.2017, митнически операции могат да се извършат само след регистрация в онлайн система. Регистрацията е еднократна и унифицирана за всички електронни услуги, които предлага DG TAXUD и Агенция „Митници“.

ЕОРИ Регистрация

Извършване на ЕОРИ регистрация, която всички Икономически оператори при взаимодействието си с митническа администрация на държава-членка на Европейската общност, е необходимо да притежават.

Интрастат Деклариране

Ако Вашите вътрешно-общностни движения на стоки попадат в определен обем, вие сте длъжни да осигурите статистическа информация на Евростат всеки месец. Ако се рeгистрирате при нас, ние ще набавим информацията, която е необходимо да се декларира.

Акцизно представителство

Акцизно представителство пред митническите власти!

  • Водене и следене на данъчни складове.
  • Попълване на акцизни документи.
  • Месечно следене на акцизни обекти